POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych

za pośrednictwem Serwisu internetowego www.momimoments.pl(zwanego dalej: „Serwisem

Internetowym”).

2. Administratorem danych jest Klaudia Froelich prowadząca działalność nierejestrowaną

3. Dane osobowe zbierane przez Klaudię Froelich prowadzącą działalność nierejestrowaną , zwaną dalej: Administratorem, przetwarzane są zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników

odwiedzających Serwis Internetowy.

§ 2

Rodzaj i cele przetwarzanych danych

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym

imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących

osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa

przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.

2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:

a) rejestracji konta w Serwisie Internetowym w celu utworzenia indywidualnego konta

i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy

o świadczenie usługi Konta.

b) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa

prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi.

3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik podaje:

a) adres e-mail,

b) dane adresowe,

c) imię i nazwisko,

d) numer telefonu.

4. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony

o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.

5. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala

indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w

późniejszym czasie.

6. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje

następujące dane:

a) adres e-mail

b) dane adresowe

c) imię i nazwisko

d) numer telefonu.

7. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony

o firmę Przedsiębiorcy i numer NIP.

8. Przekazanie danych osobowych do Sklepu jest dobrowolne, w związku z zawieranymi

umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych

w formularzach danych Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia

Użytkownika.

§3

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie

transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone

na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane

jedynie na docelowym serwerze.

2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

§ 4

Udostępnianie lub powierzanie danych

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta

Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym

przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych

i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów

przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele

i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców, którzy

przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do

nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający

systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym,

systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b) Administratorzy. Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają

wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych

osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz

usługi bankowe.

2. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Administrator

wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak

długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu

odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić

Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis

szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla

roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej - trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy,

wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak

długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres

odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie

stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń

o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej - trzy lata.

3. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe

uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym

Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji

Elektronicznej.

§ 5

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody:

a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administrator.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora

zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych

konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub

funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za

zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych

z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym

profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony

interes, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu

Internetowego oraz ułatwienie korzystania z Serwisu Internetowego, a także badanie

satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych

dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie

jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej

podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną

usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych:

a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych

osobowych.

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub

w których były przetwarzane,

- wycofał określoną zgodę w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane

w oparciu o jego zgodę,

- wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach

Marketingowych,

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu

lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe

w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku

wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa

członkowskiego. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,

nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg

oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Serwisu, czy też dodatkowo

adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane

zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych

z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych

funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem

danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów,

w tym marketingowych.

b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych

w następujących przypadkach:

- gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator

ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie

dłużej jednak niż na 7 dni,

- gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych

Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,

- gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub

wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń,

- gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie

następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną

sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad

interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych:

a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza

dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

- uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

- uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych

danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,

planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach

ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania

danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy

RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych

danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych

danych poza Unię Europejską.

6. Prawo do sprostowania danych:

a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego

sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma

prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez

przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty

elektronicznej.

7. Prawo do przenoszenia danych:

a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył

Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie,

administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by

dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu

administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym

z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak

Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu

kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od

otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski

dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących

mu uprawnień.

10. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych

klauzul umownych kierując zapytanie.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw do ochrony

danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6

Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe

innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub

do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących

grup odbiorców:

a. Kurierzy

b. Operatorzy pocztowi

c. Kancelarie prawne i windykatorzy

d. Banki

e. Operatorzy płatności

f. Organy publiczne

g. Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu

realizacji działania strony

h. Firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu

w następujący sposób:

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają

wprowadzone do systemów Operatora.

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.

ciasteczka”).

§7

Zarządzanie bezpieczeństwem

1. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie

podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta

Użytkownika w Serwisie.

2. Administrator stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych

światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych

przez sieć Internet.

3. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie www.psie-

akcesoria.pl utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy

umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła

przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej,

w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego

hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie

pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie

Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas

rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość

elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza

udostępnionego na Stronie Internetowej Serwisu, gdzie Użytkownik będzie miał

możliwość ustalenia nowego hasła.

4. Administrator nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji

elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła

dostępowego do konta Użytkownika.

§8

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez

Damiana GRZESIAK prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

pod firmą Damian Grzesiak Olma, w celach marketingu bezpośredniego

dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(RODO).